שאלות ותשובות
  •  באילו אזורים בארץ אתם עובדים?
  •  האם אתם מתכננים גם בתים מודרניים?
  •  האם אתם נותנים שירותי פיקוח על בתים שתוכננו ע"י משרד אחר?
  •  האם אין ניגוד אינטרסים כשאותו גורם עושה תכנון וגם פיקוח?
  •  האם אתם יכולים לתכנן בשיטת בנייה ירוקה?
  •  מה הכוונה ב- "השראה קלאסית"?
  •  האם אפשר לקבל אצלכם שירות של אדריכלות בלבד?
  •  כמה זמן אורך תכנון בית עד לקבלת היתר בנייה?